201501_ISIA_Pecpod_Snezkou_Pres_Protokoll

201501_ISIA_Pecpod_Snezkou_Pres_Protokoll